Regulamin wynajmu studia fotograficznego "Studio 4MC"

§1

 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym “Studio 4MC” jest firma
  “4Media Creations Sp. z o.o.” , ul. Mińska 25/535, 03-808 Warszawa, numer NIP: 7123388689, numer REGON: 383645473 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.
 2.  Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.
 3. Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.
 4. Dodatkowo studio może być wynajmowane do innych celów m.in.: spotkania, warsztaty, imprezy okolicznościowe.

§2

 1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego z wyposażeniem studyjnym.
 2. Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.
 3. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać.
 4. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
 5. Sprzęt oświetleniowy i studyjny może być obsługiwany przez osoby, posiadające wiedzę techniczna i umiejętności z zakresu korzystania tego typu sprzętu. W razie stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji, wynajmujący może odmówić wydania lub korzystania z zarezerwowanego sprzętu studia fotograficznego.
 6. Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz starannie złożyć sprzęt i elementy dekoracyjne.
 7. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp) według Cennika wynajmu, jednocześnie nie wykluczając dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu.
 8. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.
 9. Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. sztucznego śniegu, konfetti) Najemca zobowiązany jest do zapłacenia 150 zł za sprzątanie, którego podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu studia przez Najemcę.
 10. Cyklorama znajdująca się w naszym studio jest pomalowana na życzenie klienta po wcześniejszym potwierdzeniu mailowym. Jeśli w trakcie trwania wynajmu na cykloramie pojawią się jakiekolwiek ślady, uszkodzenia lub konieczność ponownego malowania, opłata za malowanie zostanie naliczona  wg. cennika niezależnie od długości rezerwacji. Studio zastrzega sobie prawo do zastosowania opłaty również w przypadku niewłaściwego korzystania z cykloramy, które może prowadzić do trwałych uszkodzeń. W przypadku wątpliwości co do stanu cykloramy przed wynajmem, klient ma obowiązek zgłosić ewentualne zastrzeżenia i prosić o dodatkową weryfikację.

§3

 1. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 2. W razie wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletniość.
 3. Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.
 5. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz korzystania z urządzeń generujących dym, takich jak dymiarki. Naruszenie tego zakazu może skutkować poniesieniem odpowiedzialności za ewentualne szkody i koszta wynikłe z takiego działania.
 6. Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.
 7. Wynajmujący nie zgadza się na pozostawianie rzeczy i przechowywanie w Studio.
 8. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.
 9. Ze względu na dobro mieszkańców budynków sąsiadujących z budynkiem w którym znajduje się studio, w przypadku korzystania z oświetlenia błyskowego,  w momencie kiedy za oknem kończy się światło dzienne, Najemca lub asystent studia ma obowiązek zasłonięcia okien, aby zminimalizować emisję światła błyskowego.
 10. W trosce o komfort sąsiadujących lokalów oraz utrzymanie spokojnej atmosfery w studiu fotograficznym, Najemca zobowiązuje się do nieodtwarzania głośnej muzyki w czasie korzystania z przestrzeni studia. Dopuszcza się jedynie odtwarzanie muzyki na poziomie niezakłócającym spokoju sąsiadujących lokali oraz pracy innych Najemców w budynku, w przypadku gdy poziom głośności przeszkadza innym najemcom sąsiadujących lokali lub gdy asystent czy opiekun studia poprosi o ściszenie, Najemca musi ściszyć muzykę.
 11. Studio posiada normalne ślady użytkowania spowodowane naturalnym zużyciem wynikającym z charakteru wynajmów, które nie wpływają na jakość dostarczanych usług.
 12. Najemca ma prawo do robienia fotografii oraz nagrywania wideo wyłącznie w wyznaczonej przestrzeni studia wynajętej na potrzeby sesji lub produkcji. Fotografowanie i nagrywanie wideo poza obszarem studia są surowo zabronione, chyba że uzyskano na to wyraźną zgodę pisemną od zarządcy obiektu.

§4

 1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.
 2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto.
 3. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu poniżej 24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.
 4. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu pomiędzy 48-24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę  50% wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.
 5. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo najpóźniej 48 h przed planowanym dniem wynajmu. Zmiany terminu można dokonać bezpłatnie tylko jeden raz, koszty kolejnych zmian terminu ustalane będą indywidualnie.

§5

 1. Rezerwacji studia można dokonać:
 2. Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego drogą mailową.
 3. Płatności można dokonać albo w siedzibie studia kartą bądź dokonując przelewu.
 4. Czas trwania wynajmu studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umowa wynajęcia)  do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.
 5. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.
 6. W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego lub tak jak to określono w §4 niniejszego Regulaminu.
 7. Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość i Studio nie ma innej rezerwacji w tym czasie.
 8. Usługi rezerwacji, o której mowa w §5 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu najmu studio, należy potwierdzić na adres mailowy oraz po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia ze strony Studia, termin jest zarezerwowany. Studio nie musi ponownie potwierdzać rezerwacji tuż przed terminem.
 9. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studio oraz przesyłania okazjonalnych ofert specjalnych.

§6

 1. Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad  zawartych w “Regulaminie wynajmu studia fotograficznego “Studio 4MC”” oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.

§7

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 9 stycznia 2024 roku.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.